+--------------------------------------------------+--------------+------------------------------------------+-----------+-------+-------+------------+-------------+
|           Choice           |  Voter   |       Transaction ID       | Block num | Rep |  SP | Post Count | Account Age |
+--------------------------------------------------+--------------+------------------------------------------+-----------+-------+-------+------------+-------------+
| Ich bin unverändert aktiv -- I am still active | sharkthelion | 150e82a77f157378a43d943f6d9641b87d1c94ba | 42057165 | 59.47 | 10030 |  663   |   102   |
| Ich bin unverändert aktiv -- I am still active |  abbak7  | 352b28fce632b72ec92a3b8c59ab90a116fa03b5 | 41980050 | 64.86 | 9226 |  13841  |   910   |
| Ich bin unverändert aktiv -- I am still active |  maxer27  | 6f59441affb8e44ca153d056df19fc339c28e903 | 41987402 | 64.15 | 8991 |  8675  |   1021  |
| Ich bin unverändert aktiv -- I am still active | jeffjagoe  | d914c30f2d77cb168d44473404bafae71b48ec95 | 41973104 | 71.48 | 8314 |  22344  |   1357  |
| Ich bin unverändert aktiv -- I am still active |  vimukthi  | 5869f841b1271e010c296a459f1cb9a50daa1550 | 41972198 | 72.39 | 7338 |  14987  |   990   |
| Ich bin unverändert aktiv -- I am still active | wakeupkitty | 302951f8f90a241d7f787259cca24d6ccd045265 | 41984041 | 69.51 | 3162 |  30893  |   759   |
| Ich bin unverändert aktiv -- I am still active |   akdx   | 21370efd0b8dbd2ac4a26a1051e93c68131a1c9e | 41978728 | 64.52 | 1546 |  9387  |   758   |
| Ich bin unverändert aktiv -- I am still active |  fredkese  | 8795895e7e92850f01c5bef34d0e900941e56039 | 41991324 | 66.37 | 1353 |  10727  |   894   |
| Ich bin unverändert aktiv -- I am still active | billybohner | fe50eebde143073da93350479bffb16a3ffd83db | 41972384 | 53.57 | 528 |  723   |   131   |
| Ich bin unverändert aktiv -- I am still active |  siphon  | b2c41db64ad1b5b596269ec20450f0ff951d510c | 42041574 | 59.43 | 425 |  2440  |   807   |
| Ich bin unverändert aktiv -- I am still active |  suntree  | 4250b9d4dc5b33c5c1ed56ecf3403d6ceeaad710 | 42030983 | 56.41 | 346 |  7416  |   789   |
+--------------------------------------------------+--------------+------------------------------------------+-----------+-------+-------+------------+-------------+